Obecní knihovna Černíny
Naposledy aktualizováno: 03.03.2016 07:52:03

Knihovní řád

Obecní knihovny Černíny

 

V souladu se zřizovací listinou Obecní knihovny Černíny ze dne 28.12.2007 a podle par. 4, odst. 6 zákona č.257/2001 Sb. (knihovní zákon), se vydává tento knihovní řád:

 

I. Základní ustanovení

1. Obecní knihovna Černíny (dále jen knihovna) je knihovnou základní ve smyslu par. 3 a 12             zákona č.  257/2001 Sb.(knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem     všem občanům bez rozdílu veřejné a knihovnické a informační  služby (dále jen služby)                 vymezené v par. 2, 4 a 14 knihovního zákona.          

2.  Knihovna poskytuje uživatelům zejména: výpůjční služby, meziknihovní služby, přístup                  k vnějším informačním zdrojům – internet.

3.  Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, sankční poplatky) jsou knihovnou účtovány ve

     stanovené výši Ceníkem, který je přílohou tohoto knihovního řádu.        

 

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

1.  Uživatelem knihovny se může stát každý, kdo využije jejich služeb. Absenční výpůjčku poskytne

     knihovna jen těm uživatelům, kteří se stanou jejich čtenáři. Čtenářem knihovny se může stát        fyzická nebo právnická osoba na základě vyplněné přihlášky.

2.  Každému čtenáři vydá knihovna čtenářský průkaz, který je nepřenosný.

3.  Knihovna vyžaduje k registraci osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště a datum narození.

4.  Děti do 15 let se stanou čtenářem na základě souhlasu zákonného zástupce. 

5.  Osobní údaje čtenářů  bude knihovna zpracovávat podle zákona č. 101/200 Sb. o ochraně              osobních údajů, k němuž vydá Směrnici o ochraně osobních údajů v knihovně, která je přílohou      tohoto KŘ.

6.  Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ včetně jeho příloh, dodržovat pokyny knihovníka. Musí se            podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochrany majetku,        zachovávat  v prostorách knihovny klid a pořádek, odpovídají za ztrátu nebo poškození                  vypůjčených dokumentů.                       

 

III. Výpůjční řád

1.  Knihovní služby jsou poskytovány uživatelům v provozních místnostech knihovny prezenčním i  

     absenčním způsobem půjčováním vlastního knihovního fondu, prostřednictvím meziknihovní          výpůjční služby a půjčováním z fondů jiných knihoven.

2.  Při převzetí výpůjčky si ji uživatel prohlédne a ohlásí všechny závady.

3.  Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je 1 měsíc . Lhůta může být prodloužena až                 třikrát. Nevrácený dokument  bude po třech upomínkách vymáhán právní cestou.

4.   Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Je               zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním,           anebo do dokumentu jinak zasahovat. Při ztrátě či poškození dokumentu je uživatel povinen         nahradit způsobenou škodu, a to buď zajištěním stejného titulu nebo finančně v ceně                   dokumentu. 

 

IV. Pokyny pro užívání výpočetní techniky

1.  Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna              poskytne.

2.  Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a                        nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

3.  Uživatel může kopírovat na formátované diskety informace získané z bází dat zpřístupněných v

     Internetu.

4.  Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by            jakýmkoli způsobem mohli mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za            škody vzniklé neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod                        způsobených počítačovými viry. 

5.  Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoli médiu) slouží výhradně k osobní          potřebě. Uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále            rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti),                  prodávat nebo jinak využívat ke komerčním účelům.

6.  Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/200Sb. autorský        zákon).

7.  Uživatelům mladším 18. let je zakázáno navštěvovat stránky s nevhodnou tematikou:                  pornografie, násilí na lidech a zvířatech, stránky vybízející k rasové nesnášenlivosti.

 

V. Závěrečná ustanovení

1.  Jestliže uživatel nebude dodržovat Knihovní řád, může být dočasně nebo trvale zbaven práva          používat služeb knihovny . Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnost        nahradit ji podle platných předpisů.

2.  Připomínky, podněty a návrhy je možno podávat písemně nebo ústně knihovníkovi nebo Obci

     Černíny.

3.  Tento knihovní řád nabývá účinnosti dne 28. 12. 2007.

 

V. Přílohy Knihovního řádu

1.  Ceník služeb a poplatků

2.  Směrnice pro nakládání s osobními údaji uživatelů knihovny.

 

 

 

 

V Černínách 28.12.2007

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Knihovní řád Obecní knihovny Černíny

 

Příloha 1.

 

Ceník služeb a poplatků  Obecní knihovny Černíny

 

1.  Registrační poplatek na běžný rok:     dospělí, studenti, důchodci a děti            10,- Kč

  

2.  Sankční poplatky:                                

první upomínka                                         30,- Kč

druhá upomínka                                        30,- Kč

třetí upomínka                                          40,- Kč

 

3.  Při ztrátě nebo poškození dokumentu je čtenář povinen nahradit způsobenou škodu, a to buď        

     zajištěním stejného titulu nebo finančně v ceně dokumentu.

 

 

V Černínách 28.12.2007

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Knihovní řád Obecní knihovny Černíny

 

Příloha 2.

 

Směrnice pro nakládání s osobními údaji čtenářů Obecní knihovny Černíny

 

1.  Obecní knihovna Černíny zpracovává osobní údaje čtenářů v souladu se zák. č. 101/2000   

     Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění zpracovává

     knihovna osobní údaje o čtenářích uvedené na přihlášce čtenáře za účelem vedení

     knihovnické agendy, aby bylo umožněno poskytování knihovnických a informačních

     služeb a byla zabezpečena ochrana knihovního fondu. Osobní údaje budou použity pouze

     pro jmenované účely po dobu trvání čtenářského vztahu, budou chráněny před zneužitím a

     nebudou poskytnuty třetím osobám.

2.  Základním dokumentem, který písemně stvrzuje smluvní vztah mezi čtenářem a

     knihovnou je přihláška. Uživatel na ní uvádí svoje osobní údaje a podpisem se zavazuje

     dodržovat knihovní řád. Zároveň dává souhlas s tím, že knihovna bude svěřené osobní

     informace využívat k výše uvedeným účelům.  Za nezletilé uživatele podepisují přihlášku              rodiče.

3.  Podle par. 5 uvedeného zákona je knihovna povinna zpracovávat pouze pravdivé, přesné a            ověřené osobní údaje. Jedná se o:

     - příjmení a jméno

     - datum narození

     - adresa místa trvalého pobytu nebo adresa místa pobytu, které není s místem trvalého pobytu        shodné.

4.  Evidence uživatelů, která obsahuje osobní údaje, je neveřejná a slouží výhradně k interním            účelům. Pracovníci knihovny jsou v pracovní smlouvě zavázáni mlčenlivostí o získaných                  osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru.  

 

 

 

 

V Černínách 28.12.2007

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Proces zabral 0.0260 sekund času a 0.7MB paměti.